Sydney v St Kilda

S.C.G.
TipWin %Margin Updated
Aggregate
Sydney
67% 18 points
Sydney
82% 32 points
Sydney
67% 21 points
Sydney
64% 12 points
Sydney
55% 7 points
Round 23, 2019